ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทุ่งตะโก

นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์

14 ส.ค. 2561 0 4,584

ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์(SocialNetwork) ของบุคลากร โรงพยาบาลทุ่งตะโก โรงพยาบาลทุ่งตะโก ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)ทั้งต่อตนเอง ผู้รับบริการ ผู้อื่น และสังคม ซึ่งส่

1
^