วิสัยทัศน์

        วิสัยทัศน์ (vision)  :  เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ       
        ค่านิยม (values) :      รู้หน้าที่ มีใจบริการ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน ทำงานแบบมืออาชีพ
        พันธกิจ (mission) :   1.พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
                                   2.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
                                   3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของเครือข่าย
                                   4.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง


        เข็มมุ่ง :
 ผู้ป่วย Myocardial Infarction / Head Injury  /   Sepsis    ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน

       
นโยบาย : บริการสุขภาพทั้งเชิงรับและเชิงรุก แก่ประชาชนแบบองค์รวม ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนมีส่วนร่วม
^