ประวัติ

        โรงพยาบาลทุ่งตะโกเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ 30 เตียง
มีเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา โดยได้รับที่ดินบริจาค

ปี  พ.ศ. 2529 ได้เปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลสวี เมื่อวันที่  9  มิถุนายน 2529 

ปี  พ.ศ. 2536  ได้รับเงินงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน  12,400,000 บาท  
                    ก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วยนอก  โรงรถ  พัสดุ  ซักฟอก  บ้านพัก จำนวน  3  หลัง   
                    สามารถรองรับผู้ป่วยได้  10 เตียง และฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

ปี พ.ศ. 2541   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 
ปี พ.ศ. 2547   ได้รับบริจาคอาคารอเนกประสงค์ซึ่งมุมหนึ่งใช้เป็นโรงครัว เพื่อบริการอาหารแก่ผู้ป่วยใน จำนวนเงิน  286,940  บาท 
                    ซึ่งงบครั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
                     ร่วมกันทอดผ้าป่าในการจัดหางบประมาณในครั้งนี้

ปี พ.ศ.  2549  มูลนิธิกรมหลวงปากน้ำตะโก และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคอาคารทันตกรรม
                    เป็นอาคารชั้นเดียวใช้งบประมาณทั้งสิ้น    630,000  บาท

ปี พ.ศ. 2559  เปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาลระดับ F2 และให้บริการผู้ป่วย 30 เตียง
^