ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4-66 แสดงแบบ สขร. 1 กย.66.pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4-66 แสดงแบบ สขร. 1ส.ค.66.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4-66 แสดงแบบ สขร. 1 ก.ค.66.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
pdf
MOIT20ไตรมาส4-66 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT20 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT20ไตรมาส4-66 5.ภาพกิจกรรมระบุวัน เวลา สถานที่ฯ.pdf
MOIT20 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
pdf
MOIT20ไตรมาส4-66 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ฯ.pdf
MOIT20 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
pdf
MOIT20 ไตรมาส4-66 3. มีบันทึกที่ผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
OIT20 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลา
pdf
MOIT11ไตรมาส 4-66 7. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะฯ.pdf
MOIT11 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 6. มีบันทึกข้อความรายงานฯ.pdf
MOIT11 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 5. มีภาพกิจกรรมฯ.pdf
MOIT11 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 4.รายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรมฯ.pdf
MOIT11 4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
pdf
MOIT11 ไตรมาส4-66 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม.pdf
MOIT11 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเ
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 2. มีรายงานประชุมโครงการ ฯ.pdf
MOIT11 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 1.2 โครงการ.pdf
MOIT11 1.2 โครงการ
pdf
MOIT11ไตรมาส4-66 1.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ.pdf
MOIT11 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT20ไตรมาส4-66 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ ฯ.pdf
MOIT20 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
pdf
MOIT20ไตรมาส4-66 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ.pdf
MOIT20 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ใ
pdf
MOIT20 ไตรมาส4-66 1.2 โครงการ.pdf
MOIT20 1.2 โครงการ
pdf
MOIT20ไตรมาส4-661.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ.pdf
MOIT20 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
pdf
MOIT4ไตรมาส 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^