ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565.pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
pdf
ไตรมาส4 MOIT 234. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT 234. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาสMOIT23 3. นำ URL วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ.pdf
ไตรมาส4MOIT23 3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
pdf
ไตรมาส 4MOIT23 2. Print Screen Google Form.pdf
MOIT23 2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4MOIT231. บันทึกรับทราบรายงานคุกคามทางเพศฯ.pdf
MOIT23 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT20 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT20 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4MOIT202. รายงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของ.pdf
MOIT202. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
pdf
ไตรมาส 4MOIT20 1. มีบันทึกข้อความรับทราบฯ เรี่ยไร.pdf
MOIT20 1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT17 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่คุณธรรม.pdf
MOIT17 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4MOIT172.รายงานผลคุณธรรมฯ.pdf
MOIT17 2. . มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
pdf
ไตรมาส4 MOIT17 1. เสนอผู้บริหารสูงสุดฯ.pdf
MOIT17 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 4 MOIT173. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT17 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT172. รายงานผลการกำกับติดตามฯ.pdf
MOIT17 2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)
pdf
ไตรมาส 4MOIT17 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารฯ.pdf
MOIT17 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT13 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 4 MOIT13 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามฯ.pdf
MOIT13 . มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
pdf
ไตรมาส 4 MOIT13 1. รับทราบ และรายงานสรุปผลฯ.pdf
MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด
pdf
ไตรมาส4 MOIT12 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT12 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT12 6. รายงานผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
MOIT12 6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่
^