ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
ไตรมาส4 MOIT12 4. มีรายงานสรุปผลฯ.pdf
MOIT12 4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
pdf
ไตรมาส4MOIT125. ภาพกิจกรรมฯ.pdf
MOIT12 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
pdf
ไตรมาส 4 MOIT123. มีรายงานประชุมโครงการ ฯ.pdf
MOIT12 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก
pdf
ไตรมาส4 MOIT12 2. มีรายงานประชุมโครงการฯ.pdf
MOIT12 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
pdf
ไตรมาส 4 MOIT121.2 โครงการ / กิจกรรม.pdf
MOIT12 1.2 โครงการ / กิจกรรม
pdf
ไตรมาส4 MOIT12 1.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ.pdf
MOIT12 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4MOIT12 1.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ.pdf
MOIT121.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT11 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT11 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT11 3.2 สรุปผลร้องเรียนทุจริตมิชอบ.pdf
OIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
ไตรมาส4MOIT11 3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ.pdf
MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
ไตรมาส4 MOIT113.1 สรุปผลการร้องเรียนทุจริต.pdf
MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT11 2. มีบันทึกข้อความฯ ขออนุญาตแผยแพร่.pdf
MOIT112. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา
pdf
ไตรมาส 4 MOIT11 1. มีบันทึกข้อความรายงานฯ.pdf
MOIT11 1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
pdf
ไตรมาส 4MOIT51. บันทึกข้อความรายงานฯ.pdf
MOIT51. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT41. มีบันทึกข้อความรายงานฯ.pdf
MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส4 MOIT14 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามฯ.pdf
MOIT14 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
pdf
ไตรมาส 4 MOIT14 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT14 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 4 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความรับทราบ.pdf
MOIT14 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ
pdf
MOIT84. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเ.pdf
MOIT8 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^