ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบั.pdf
MOIT83. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบั.pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
pdf
MOIT8ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.pdf
MOIT8 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
pdf
MOIT8 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
MOIT8 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบั.pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (
pdf
MOIT8(2) ไตรมาส 2-ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติ.pdf
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT8(1)ไตรมาส2.pdf
บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
pdf
MOIT4ไตรมาส3 2. มีรายงานผล.pdf
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
MOIT8ไตรมาส3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT8ไตรมาส3 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT8ไตรมาส3 3. มีหลักฐานประกาศดีเด่น ดีมาก.pdf
MOIT8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปีงบ
pdf
MOIT8ไตรมาส3 2. มีประกาศรายงานการฯ.pdf
MOIT8 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น ดีมากฯ
pdf
MOIT8 ไตรมาส3 บันทึกข้อความลงนามในประกาศฯ.pdf
MOIT81. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 256.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565
pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565.pdf
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
pdf
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565.pdf
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
pdf
MOIT4ไตรมาส3 3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่.pdf
MOIT43. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4ไตรมาส3 1. มีบันทึกข้อความ.pdf
MOIT4ไตรมาส3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส3 (3). มีแบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
MOIT5ไตรมาส 3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส31. มีบันทึกข้อความ.pdf
MOIT5ไตรมาส3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส 31. มีบันทึกข้อความรายงาน.pdf
MOIT5ไตรมาสน3 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
^