ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT12ไตรมาส3 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf
MOIT12 7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT12ไตรมาส3 1.2 โครงการ / กิจกรรม.pdf
MOIT12 ไตรมาส3 1.2 โครงการ / กิจกรรม
pdf
MOIT12 (ไตรมาส3)1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ.pdf
MOIT12 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 2MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผ.pdf
ไตรมาส 2MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผ
pdf
ไตรมาส 2 MOIT62.2.pdf
ไตรมาส 2 MOIT62.2
pdf
ไตรมาส 2 MOIT6 2.1.pdf
ไตรมาส 2 MOIT6 2.1
pdf
MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน.pdf
MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 2MOIT6 1.2.pdf
MOIT6 1.2 มีนโยบายการ
pdf
ไตรมาส 2 MOIT6 1.1 มีบันทึก.pdf
ไตรมาส 2 MOIT6 1.1 มีบันทึก
pdf
ไตรมาส 2MOIT234. บันทึกแจ้งเวียละเมิดคุกคาม.pdf
MOIT23 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
ไตรมาส 2 MOIT233. คู่มือป้องกันละเมินคุกคาม.pdf
MOIT23 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 2MOIT23 2. เจตนารมณ์การป้องกันละเมิด.pdf
MOIT23 2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
pdf
ไตรมาส 2 MOIT231. บันทึกข้อละเมิดคุกคาม.pdf
MOIT23 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือ
pdf
ไตรมาส 2 MOIT225.pdf
ไตรมาส 2 MOIT225
pdf
ไตรมาส 2MOIT22 4..pdf
ไตรมาส 2MOIT22 4.
pdf
ไตรมาส 2 MOIT22 3..pdf
ไตรมาส 2 MOIT22 3.
pdf
ไตรมาส 2 MOIT14 5.pdf
MOIT145. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
pdf
ไMรมาส 2 MOIT222. มประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf
MOIT22 2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส 2 MOIT22 1 บันทึกข้อความ.pdf
MOIT22 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
pdf
ไตรมาส 2 MOIT21 1.2 โครงการ.pdf
MOIT21 1.2 โครงการ
^