ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT4ไตรมาส4-66 2. มีรายงานผลการดำเนินฯ.pdf
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
MOIT4 ไตรมาส4-66 1. มีบันทึกข้อความ ฯ.pdf
MOIT41. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT19ไตรมาส4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT19 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT19ไตรมาส4-662. มีรายงานการเรี่ยไรฯ.pdf
MOIT19 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106
pdf
MOIT12ไตรมาส4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT12 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT12ไตรมาส-66 2. มีรายงานสรุปผลฯ.pdf
MOIT12 2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
pdf
MOIT12 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงา.pdf
MOIT12 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
pdf
MOIT10ไตรมาส4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส4-66 1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารทราบสขร1.pdf
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส4-661. มีบันทึกข้อความผู้บริหารทราบสขร.pdf
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5ไตรมาส4-661. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามฯ.pdf
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT22ไตรมาส4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT22 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT22ไตรมาส4-662. รายงานล่วงละเมินgoogle form.pdf
MOIT22 2. มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
pdf
MOIT22ไตรมาส44-66 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารฯ.pdf
MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
pdf
MOIT17ไตรมาส4-66(3.) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT17 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT17ไตรมาส4 17(2) มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารฯ.pdf
MOIT17 2. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT 17 ไตรมาส4 171. มีบันทึกข้อความฯ.pdf
MOIT17 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT16ไตรมาส4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT16 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT16ไตรมาส4 2.1 มีบันทึกข้อฯ.pdf
MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^