ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลทุ่งตะโก
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลทุ่งตะโก ประจำปี พ.ศ.2560
pdf
สรุปผลข้อร้องเรียน.pdf
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนในโรงพยาบาลทุ่งตะโก ประจำปี 2560
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานข้อร้องเรียน.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
pdf
โครงสร้างองค์กร.pdf
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลทุ่งตะโก
pdf
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาความสุขของคน.pdf
รูปภาพ รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน
pdf
รูปภาพ กิจกรรมงานทันกรรม.pdf
รูปภาพ กิจกรรมงานทันกรรม
pdf
รายละเอียดแนบ รายงาานผลการปฏิบัติ ที่16 ลว 15 กพ..pdf
รายละเอียดแนบ รายงาานผลการปฏิบัติ ที่16 ลว 15 กพ.61
pdf
แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม.pdf
แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม
pdf
ตารางแสดงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยฟันดี.pdf
ตารางแสดงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยฟันดี
pdf
คู่มือการปฏิบัติงานwork in.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานwork in
pdf
ขั้นตอนปฏิบัติงานทันตกรรม.pdf
ขั้นตอนปฏิบัติงานทันตกรรม
^