ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT16ไตรมาส4 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดฯ.pdf
MOIT16 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
pdf
MOIT16ไตรมาส 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT161.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT16ไตรมาส1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ.pdf
MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
pdf
MOIT16ไตรมาส4 1.1 มีบันทึกข้อความ ฯ.pdf
MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงา
pdf
MOIT10ไตรมาส4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT10ไตรมาส4 2(2.1) สรุปผลการดำเนินงานฯ.pdf
MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
pdf
MOIT10ไตรมาส4 2.2 สรุปผลการดำเนินงานฯ.pdf
MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
MOIT10ไตรมาส4 1. มีบันทึกข้อความฯ.pdf
MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 3-66 แสดงแบบ สขร. 1 พฤษภาคม 2566.pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 3-66 แสดงแบบ สขร. 1 เมษายน 2566.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 มิถุนายน 2566.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
pdf
MOIT7ไตรมาส3-66 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT74. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT7ไตรมาส3-66 4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะฯ.pdf
MOIT74. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT7ไตรมาส3-6 3. หลักฐานประกาศการประเมินผลฯ.pdf
MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
pdf
MOIT7ไตรมาส3-66(2) ประกาศผลการปฏิบัติราชการฯ.pdf
OIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
pdf
MOIT7 ไตรมาส3-66 1. บันทึกประกาศดีเด่นดีมาก.pdf
OIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT53. ไตรมาส3-66แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
MOIT53. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5(1)บันทึกข้อความรับทราบแบบ สขร. 1.pdf
บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3
pdf
MOIT4(1)-ข้อ2บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT42-66 ไตรมาส3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อฯ.pdf
มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
^