ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT42รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf
มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
ไตรมาส3-66 MOIT4(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนฯ.pdf
MOIT22 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
pdf
MOIT22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาก.pdf
MOIT22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT221. บันทึกฯที่ผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
MOIT22 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT212. มีประกาศเจตนารมณ์.pdf
MOIT21 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ)
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT21 1. มีบันทึกข้อความเจตนาฯ.pdf
MOIT21 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT163. มีแบบฟอร์มฯ.pdf
MOIT16 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT16 2.2 รายงานผลฯ.pdf
MOIT16 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
ไตรมาส2-66MOIT16 2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารฯ.pdf
MOIT16 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT16 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า.pdf
MOIT16 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานฯ.pdf
MOIT16 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ฯ.pdf
MOIT16 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT15 2.3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT15 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติชมรมจริยธรรม.pdf
MOIT15 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT15 2.1 บันทึกข้อความฯ.pdf
MOIT152.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ
pdf
ไตรมาส2-66MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มฯ.pdf
MOIT15 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66MOIT151.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf
MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT15 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร.pdf
MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลง
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT14 5. มีแบบฟอร์มฯ.pdf
MOIT14 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^