ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
ไตรมาส2-66 MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียน.pdf
MOIT14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT14 3. การยืมพัสดุประ.pdf
MOIT14 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT14 2. 2.1 การยืมพัสดุ.pdf
MOIT14 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุ
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT14 1. มีบันทึกข้อความฯ.pdf
MOIT14 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
pdf
MOIT13ไตรมาส2-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT13 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ.pdf
MOIT13 2. มีรายงานการประเมินฯ
pdf
MOIT13ไตรมาส2-66 1. มีบันทึกข้อความรับทราบฯ.pdf
MOIT13 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
pdf
จริยธรรมจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวช.pdf
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
pdf
MOIT12ไตรมาส2-66 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT12 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT12ไตรมาส2-66 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf
MOIT12 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT12 2. มีคำสั่ง หรือประกาศฯ.pdf
MOIT12 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT12-66ไตรมาส 1. มีบันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT12 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT10-66ไตรมาส2 3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT10 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT10-66ไตรมาส22.2 สรุปเรื่องร้องเรียนการฯ.pdf
MOIT10 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
MOIT10-66ไตรมาส2 2.1 สรุปผลเรื่องร้องเรียนฯ.pdf
MOIT10 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
pdf
MOIT10-66 ไตรมาส2 1. บันทึกที่ผู้บริหารลงนามฯ.pdf
MOIT10 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
pdf
MOIT9-66ไตรมาส2 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT9 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT9-66ไตรมาส2 3. หลักฐานช่องทางการร้องเรียน.pdf
MOIT9 3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
pdf
MOIT9-66ไตรมาส2 2.คู่มือเรื่องร้องเรียน.pdf
MOIT9 2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
MOIT9-66ไตรมาส2 1. คู่มือเรื่องร้องเรียนฯ.pdf
MOIT9 1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^