ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT8ไตรมาส2-66 6.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ.pdf
MOIT8 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT8-66ไตรมาส2 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่.pdf
MOIT8 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม
pdf
MOIT8-66 ไตรมาส2 4. มีรายงานผลการอบรมฯ.pdf
MOIT8 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
pdf
MOIT8-66 3. ผู้บริหารรับทราบรายงานฯ.pdf
MOIT8 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการข
pdf
MOIT8-66 2. มีรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรม.pdf
MOIT8 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย
pdf
MOIT8 -66 1.2 โครงการ.pdf
MOIT8 1.2 โครงการ
pdf
MOIT8-66 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.pdf
MOIT8 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
pdf
MOIT7ไตรมาส2-66 3. มีหลักฐานประกาศรายงานฯ.pdf
MOIT7 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
pdf
MOIT7ไตรมาส2-66 2. ประกาศรประเมินผลการปฏิบัติราชฯ.pdf
MOIT7 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT7ไตรมาส2-66 1. ข้อความฯข้าราชการ ดีเด่นดีมาก.pdf
MOIT7 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT6 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ.pdf
MOIT6 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1)
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 2.1 บันทึก ที่ผู้บริหารลงนามฯ.pdf
MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารฯ.pdf
MOIT6 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT6 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT6ไตรมาส2-66 1.2 มีนโยบายการบริหารฯ.pdf
MOIT6 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT6ไตรมาส2 -66 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารฯ.pdf
MOIT61.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT5ไตรมาส2-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ.pdf
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 2-66 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
^