ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
pdf
MOIT5 ไตรมาส2-661. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารฯ.pdf
MOIT5 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4ไตรมาส2-66 1. มีบันทึกที่ผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
pdf
MOIT4ไตรมาส 2 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT43. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ไตรมาส2-66 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการฯ.pdf
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
MOIT5-66 ไตรมาสที่ 1แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
pdf
MOIT5-66ไตรมาสที่ 1แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน.pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
pdf
MOIT5-66 ไตรมาสที่ 1 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565.pdf
OIT5 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
pdf
MOIT2-66 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละฯ.pdf
MOIT2 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)
pdf
MOIT2-66 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ.pdf
MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)
pdf
MOIT2-66 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ.pdf
MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
pdf
MOIT53-66 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ.pdf
MOIT53. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT5(1)-66 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามฯ.pdf
MOIT51. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4ข้อ3(3)-66 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4ข้อ3(2)-66 มีประกาศสำนักงานปลัดฯ.pdf
MOIT4 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้
pdf
MOIT4-66 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ.pdf
MOIT4 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ.pdf
MOIT43. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4-66 2. มีรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดฯ.pdf
MOIT42. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
MOIT4-66 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบฯ.pdf
MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT4-66 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
MOIT45. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^