ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT4-66 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศฯ.pdf
MOIT4 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
pdf
MOIT4-66 3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ.pdf
MOIT4 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
pdf
MOIT4-662. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน.pdf
MOIT4 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT4-66 1. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ.pdf
MOIT4 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT3-66 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT3-661. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามฯ.pdf
MOIT3 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
MOIT3-66 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อฯ.pdf
MOIT32. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน
pdf
MOIT2-66 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อฯ.pdf
MOIT218.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
pdf
MOIT2-66 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
MOIT28. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
pdf
MOIT218.4 -66ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ.pdf
MOIT218.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
pdf
MOIT218.1/66 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf
MOIT218.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
MOIT2 17/66. รายงานผลดำเนินการร้องเรียนทุจริตฯ.pdf
MOIT217. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
pdf
MOIT2 16/66 รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนฯ.pdf
MOIT2 16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
pdf
MOIT2(11)/66 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ.pdf
MOIT2 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
pdf
MOIT214-66คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ.pdf
MOIT214. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
pdf
MOIT2(15)-66 คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ.pdf
MOIT2 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
pdf
MOIT2(18.2)งบ66 แผนการจัดซื้อพัสดุฯ.pdf
MOIT218.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT2(13)-66 คู่มือการป้องกันการทุจริตฯ.pdf
MOIT213. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
MOIT2(12)งบ66 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน.pdf
MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
pdf
MOIT2(5)ไตรมาส1/66 ข้อกำหนดจริยธรรมฯ.pdf
MOIT25. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
^