ขั้นตอนการให้บริการ

pdf
MOIT24.ไตรมาส1/66 ประมวลจริยธรรมฯ.pdf
MOIT24. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
pdf
MOIT2(ไตรมาส1)5.ไตรมาส1/66 ข้อกำหนดจริยธรรมฯ.pdf
MOIT25. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
pdf
MOIT2(3) ไตรมาส1/66พระราชบัญญัติมาตรฐาน พ.ศ. 2562.pdf
MOIT23. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
pdf
MOIT21.8ไตรมาส1/66 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
MOIT21.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ
pdf
MOIT2(1.7) ไตรมาส1/66ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานฯ.pdf
MOIT21.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานฯ
pdf
MOIT2(1.6) ไตรมาส1/66 ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
MOIT2(1.5) ไตรมาส1/66กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ.pdf
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
pdf
MOIT2(1.4)ไตรมาส1/66 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายฯ.pdf
MOIT21.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
pdf
MOIT2(1.3) ไตรมาส1/66โครงสร้างหน่วยงาน.pdf
โครงสร้างหน่วยงาน
pdf
MOIT2(1.2)ไตรมาส1/66 นโยบายของผู้บริหาร.pdf
นโยบายของผู้บริหาร
pdf
MOIT1(2.3)ไตรมาส1/66 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
pdf
MOIT1(2.2)ไตรมาส1/66 มีรายงานผลฯ.pdf
รายงานผลกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลฯ
pdf
MOIT1(2.1)ไตรมาส1/66บันทึกลงนามรับทราบฯ.pdf
บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯและขออนุญาตนำไปเผยแพร่ฯ
pdf
MOIT1(1.4)ไตรมาส1/66 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
pdf
MOIT1(1.3)ไตรมาส1/66 กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ.pdf
กรอบแนวทางการเผยแพร่ฯ
pdf
MOIT1(1.2)ไตรมาส1/66 คำสั่ง/ประกาศ.pdf
คำสั่ง/ประกาศโดยผู้บริหารฯ
pdf
MOIT1 (1.1) ไตรมาส1/66 บันทึกข้อความผู้บริหารฯ.pdf
บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในคำสั่งฯ
pdf
MOIT4ไตรมาส42. มีรายงานผลการดำเนินการตามฯ.pdf
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
pdf
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565.pdf
MOIT5ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
pdf
MOIT5ไตรมาส4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ.pdf
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^